سالهاست که در این کشور زندگی میکنیم و درس میخوانیم و دانشگاه میرویم اما هیچ گاه در کتب درسیمان درباره قانون اساسی ایران مطلبی نداشتیم! وصیت نامه امام را به عنوان واحد درسی در دانشگاه ها به خورد بچه ها میدهند (آن هم با جرح و تعدیل) اما همواره از ارائه قانون اساسی سر باز میزنند. متن کامل قانون اساسی در ادامه مطلب

Advertisements