درخواست از دبیر کل سازمان ملل جهت به رسمیت نشناختن احمدی نژاد

ما خواستار به رسمیت نشناختن احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور و آزادی هموطنانمان که برای گرفتن حق خود در خیابانها دستگیر شده اند هستیم. امضاء شما آزادیخواهان باعث رسمیت بخشیدن به این درخواست و طرح در سازمان ملل خواهد بود. برای آزادی کشور اینجا را کلیک کنیم و رای دهیم دهیم .

با امضای این طومار محمود احمدی نژاد را به رسمیت نشناسیم

هر کس به موسوی رای داده یک بار دیگه رای بده

24000000 رای برای موسوی به صندوق بریزیم

تا 40000 امضا راهی نیست!

v

Advertisements