دیشب به اوج مستی،پرسیدمش خدارا____ما انقلاب کردیم،یا انقلاب ما را؟

گفتا ز فرط مستی، غافل همی‌ نشستی____محمود و پیروانش، کردند هردو تا را

منبع

Advertisements