برادر دشمنم خونخواره امشب

هوای خانه ظلمت‌باره امشب

هوای خانه ظلمت‌باره امشب

چراغی بر سر راهم بگیرید

که دیو شهر شب بیداره امشب

چراغی بر سر راهم بگیرید

که دیو شهر شب بیداره امشب

(-)

شب است و مادران شهر غمناک

هزاران گل شکفت و خفت بر خاک

عزیزم، داغدارم، دست وا کن

به پا کن بیرق صبح طربناک

(-)

شب است و

شب است و مادران شهر غمناک

هزاران گل شکفت و خفت بر خاک

هزاران گل شکفت و خفت بر خاک

عزیزم، داغدارم، دست وا کن

به پا کن بیرق صبح طربناک

(-)

به عهد شبنوردیها وفا کن

برادرهای عاشق را صدا کن

بزن بر سینه شب تیری از نور

گل خورشید را

گل خورشید را مهمان ما کن

(-)

به سیل صبح‌خواهان راه بستند

به سیل صبح‌خواهان راه بستند

هزاران

هزاران سینه و سر را شکستند

ولی

ولی مردم گرفته دست در دست

ز چنگ دیو مردمخوار رستند

(خیلی عالیه حتما دانلود کنید)

لینک دانلود

Advertisements