خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه متنفذين اصلاحات با فشار هاي مداوم به مهندس مير حسين موسوي دائما از او مي خواهند كه به هيچ عنوان از خواسته هاي خود عقب ننشيند . به گزارش خبرنامه سايوك در اقدامي جديد و پس از مذاكره رهبران اصلاحات در منزل مير حسين موسوي ، گويا موسوي خوئيني ها روحاني اصلاح طلب به برخي از رايزني ها مشغول شده است تا دامنه ي حمايت روحانيان مخالف دولت را به نفع موسوي افزايش دهد

، در اين مسير رايزني زهرا رهنورد با جامعه ي  دانشگاهي نيز بسيار قابل توجه است . در همين راستا چندي پيش يك رسانه ي حامي دولت نقل قولي را از موسوي خوئيني ها به نشر رساند كه به گونه اي درستي خبر فوق را تائيد مي كند . موسوي خوئيني ها در نشستي خصوصي با برخي از اعضاي مجمع روحانيون به صراحت گفته بود : حتي ذره اي هم عقب نشيني نمي كنيم ، بايد تمام قد در مقابل آنها بايستيم، چرا كه ما را در اين حوادث منافق و ضدانقلاب خوانده اند.

موسوی خوئینی ها

Advertisements