در شرایط سانسور و تحدید صدای جنبش سبز ملت ایران، بایستی از تمامی مجاری قانونی و مذهبی و ملی جهت رساندن صدای رسای خود استفاده کنیم. ماهی سه جمعه سهم کودتاگران و حامیان آنان است تا بتوانند از تریبون نماز جمعه تهران به تهدید و ارعاب مبارزین بپردازند. در هفته های اخیر در فضای نماز جمعه تهران زمزمه هایی میان حامیان کودتا وجود داشت مبنی بر اینکه اگر دیدیم که هاشمی رفسنجانی در جایگاه نماز جمعه حضور یافت همگی بلند می شویم و محل نماز جمعه را ترک می کنیم!

با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه این هفته تهران، که خود اولین قربانی کودتای انتخاباتی شد، فرصت مبارزین و معترضین به کودتاست تا از این تریبون رسمی و مذهبی-سیاسی استفاده کنند و فریاد اعتراض خود را بلند کنند. از آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز نباید انتظار داشته باشیم که در خطبه های نماز جمعه، در مورد کودتا حرفی بزند و یا موضع گیری کند. صرف حضور حامیان سبز موسوی در نماز جمعه و شعارهای متناسب آنان کافیست تا این صدا رساتر شنیده شود. از تمامی جوانان مبارز ایران زمین حتی شهرستانی های نزدیک به تهران خواهش می کنم حتما در این هفته در نماز جمعه تهران حاضر شوند (البته امیدوارم کودتاگران از حضور هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه جلوگیری نکنند!).

این اولین فرصت برای استفاده از یک تریبون رسمی در جمهوری اسلامی برای معترضین به کودتاست. این فرصت را غنیمت شماریم. حضور میلیونی ایرانیان در این مراسم خونی تازه در رگهای جنبش سبز مردمی جاری خواهد ساخت. همه باهم برای ایران.

Advertisements