وقتی به جای خبر کشته شدن هموطنانتان خبرهای بی مایه و حتی کذب میدهید

وقتی به خاطر پولی که خوردن نداره مجبورید هر دروغی را به زبان بیاورید

باید بگوییم شما یک مشت بی شرف هستید
منجمله آقایان کامران نجف زاده و حسینی بای که با موضع گیری های ناشیانه خودشون را تبدیل به چهرهای منفور کردندو ضرغامی خود فروخته که به خاطر خوش خدمتی به رهبر کودتا هر غلطی میکنه و هر اراجیفی که دلش خواست میگه.

Advertisements