اولین گزارش تصویری از آغاز اعتصاب غذای روشنفکران ایرانی در نیویورک

عکسها زیاد بود از منبع ببینید.

Advertisements